วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 บริบทโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จัดดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง  สมเด็จพระบรมราชชนนีหลังเสด็จสวรรคต  ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๓๙ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๓๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักเรียน ๑,๒๐๐   คน  ครูผู้สอน จำนวน ๗๗ คน ผู้บริหาร จำนวน ๕ คน  แบ่งนักเรียนออกเป็น    ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ ๓  และช่วงชั้นที่ ๔   คำขวัญของโรงเรียนคือ  รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ สภาพทั่วไปของโรงเรียนสถานศึกษามีความพร้อม งานทุกฝ่ายเป็นระบบ ทั้งงานทะเบียน งานวิชาการ  แต่เนื่องจากนักเรียนค่อนข้างมีฐานะยากจน ส่วนมากไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ความขยันตั้งใจเรียนของนักเรียนมีน้อย ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตำกว่าเกณฑ์ ซึ่งเป็นหาที่โรงเรียนต้องหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อรองรับการเข่้าสู่ Asean  ในปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น