วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกกรรมที่ 6 คุณประโยชน์ของ Blogspot

การทำ Blogspot มีประโยชน์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ที่เหมาะสมกับยุค
การสื่อสารไร้พรมแดนหรือยุคข้อมูลข่าวสาร
ที่ไร้พรมแดน สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้บุคคลที่สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศิษย์ เพื่อนครู หรือผู้สนใจทั่วไป
มาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านบริบทโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช การใช้โปรแกรม SPSS
ในการคำนวนข้อมูลหาค่าเฉลี่ย เป็นประโยชน์ในการทำรายงานโครงการ
การทำวิจัย ในด้านการบริหารก็สามารถนำมาใช้ในส่วนของการนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนร จากที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและสร้างบล็อคด้วยตนเอง
และดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บล็อค มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งครูและผู้บริหารจะได้นำไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษา และเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น